Privacy Policy

 ALGEMENE VOORWAARDEN (Scents bv – KBO nr. 0477.039.169 )

 1. Toepassing. 

Onze algemene voorwaarden zijn, behoudens schriftelijke afwijking, integraal van toepassing op alle door ons uitgeschreven offertes, aanvaarde bestellingen en op alle afgesloten contracten van welke aard ook en zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. 

Voor zover onze offertes of de door ons aanvaarde bestellingen of afgesloten contracten in enige bijzondere voorwaarden van bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden afwijken, blijven de overige bepalingen van onze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.  Alle door ons vermelde prijzen zijn excl. btw.

 1. Leveringstermijn.

De door ons opgegeven termijn van levering is indicatief. Overschrijding van deze termijn geeft de klant geen recht op enige vergoeding of geen recht om de overeenkomst te ontbinden louter op deze grond. Wij zijn gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

 1. Aanvaarding van geleverde goederen.

Aanvaarding van de levering dekt de zichtbare gebreken. Alle overige gebreken dienen binnen de 5 dagen na vaststelling aan ons schriftelijk te worden medegedeeld. Wij aanvaarden geen klachten in het geval de klant de geleverde goederen heeft bewerkt, veranderd, gedeeltelijk verbruikt of er zelf dan wel door derden aanpassingen heeft aan uitgevoerd.

 1. Annulering van de bestelling.

Van zodra de goederen geleverd werden, kan de bestelling/koop niet meer worden geannuleerd. In het geval de klant de bestelling annuleert vóór levering is zij ons een schadevergoeding verschuldigd van 35% op de bestelling of het geannuleerde gedeelte ervan.

 1. Betaling.

Alle onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur of bij gebreke daaraan uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

In geval van laattijdige betaling van een factuur hebben wij het recht onze contractuele verplichtingen en verdere leveringen of de uitvoering van nieuwe bestellingen op te schorten tot aan betaling van alle verschuldigde facturen, zonder dat wij hiervoor enige vergoeding van welke aard dan ook verschuldigd kunnen zijn.

Bij gebrek aan betaling van enige factuur op de vervaldag hebben wij het recht alle bestaande overeenkomsten in hun geheel, of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zulks middels eenvoudige kennisgeving en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden kunnen zijn. Op dat ogenblik zijn wij gerechtigd al onze materialen bij de klant te komen ophalen.

Wanneer een factuur niet op de vervaldag betaald is, is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een conventionele nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag.

In geval van laattijdige betaling zullen alle (deel)betalingen conform art. 1254 B.W.  eerst worden toegerekend op de gelopen nalatigheidinteresten en slechts vervolgens op de hoofdsom. Betalingen worden steeds toegerekend op de oudst openstaande factuur ongeacht op welke factuur de klant zijn betaling toewijst.

 

Bij niet-tijdige betaling van één factuur zullen alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden. Ook in het geval van beëindiging van de overeenkomst worden alle nog vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

In afwijking van art. 1583 B.W. blijven de verkochte en geleverde goederen onze uitsluitende eigendom tot aan de volledige betaling ervan.

 1. Einde van de overeenkomst.

Onze overeenkomsten worden van rechtswege als ontbonden beschouwd in geval van faillissement van de klant. In het geval de klant zich beroept op de bepalingen van de Gerechtelijke Reorganisatie Procedure (GRP) hebben wij het recht de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden in het geval de klant zijn contractuele wanprestatie ongedaan maakt binnen de 15 dagen nadat hij door ons daartoe in gebreke werd gesteld (art. XX 56 WER).

 1. Garantie.

In geval van gekochte goederen zijn de garantietermijn en garantievoorwaarden steeds beperkt tot deze van de fabrikant van de door ons geleverde goederen.

 1. Bijzondere voorwaarden in geval van huur (All-in rent formule) van een geurtoestel (diffuser).

9.1. Na ondertekening van het order en vanaf de plaatsing / inwerkingstelling van het geurtoestel heeft de klant een testperiode van 30 dagen en kan de klant middels een schriftelijke kennisgeving op het e-mailadres [email protected] binnen de 5 werkdagen daaropvolgend te kennen geven de overeenkomst niet verder te zetten en dient het geurtoestel binnen de 5 werkdagen daaropvolgend aan ons te worden terugbezorgd. Bij gebreke aan terugbezorging wordt de klant geacht  het toestel te hebben aangekocht aan de prijs zoals vermeld op het order.

9.2. In het geval de klant niet te kennen geeft de huur niet verder te willen zetten, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn gesloten voor een vaste periode van 2 jaar. Na die periode kan de klant de overeenkomst op elk ogenblik opzeggen via kennisgeving per mail zoals onder art. 9.1. mits een opzegtermijn van 3 maanden ingaande de 1e van de maand volgend op de kennisgeving.

Scents is gerechtigd om de overeenkomst na 2 jaar te beëindigen mits een opzeg van 6 maanden voor het einde van het verstrijken van de huurperiode. Scents is evenzeer gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen in geval van niet betaling van een factuur.

9.4. Het maandelijks vaste huurbedrag omvat de installatie, programmatie en huur van het geurtoestel en is inclusief de kost van het geurverbruik doch zulks beperkt tot het aantal geurflessen benodigd voor een normaal gebruik van 8u per dag en 6 dagen per week zoals door ons ingesteld bij de aanvangsprogrammatie. Bij overschrijding van het aantal geurflessen worden de extra flessen aangerekend aan de op dat ogenblik geldende prijs.

Scents garandeert de goede werking van het geurtoestel (minimum 4 onderhoudsbezoeken per jaar) en het aanwezig zijn van voldoende geurflessen of vulling daarvan in functie van het geprogrammeerde verbruik. Scents garandeert de vervanging van een defect toestel binnen de 3 werkdagen na melding van defect.

Het huurbedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de consumptieprijsindex zonder dat de huurprijs minder kan zijn dan bij de aanvang van de overeenkomst. 

Bij de aanvang van de huurovereenkomst wordt aan de klant een borg aangerekend van 2 maanden huur. Deze wordt aan de klant terugbetaald bij het einde van de samenwerking voor zover en van zodra het geurtoestel in goede staat en werking aan ons wordt terugbezorgd en de klant alle facturen heeft voldaan. Scents heeft aldus het recht om tot compensatie over te gaan.

In het geval het geurtoestel niet door de klant wordt terugbezorgd zal deze geacht zijn het geurtoestel te hebben aangekocht aan de prijs zoals vermeld in het order.

De huurbedragen worden per kwartaal afgerekend.

De klant staat gedurende de volledige duur van de overeenkomst tussen partijen in voor de beveiliging en het behoud van het door ons ter beschikking gestelde materiaal.

In geval van diefstal, onherstelbare beschadiging door de klant of door derden of het verlies van ons geurtoestel zal de klant deze in nieuwwaarde dienen te vergoeden gerekend aan de prijs zoals vermeld in het order.   In geval van herstelbare beschadiging zal de klant de herstellingskosten dienen te vergoeden aan kostprijs meer een dervingsvergoeding van 25 %.

Huidige algemene voorwaarden blijven voor het overige onverkort van toepassing.

 1. Bijzondere voorwaarden in geval van onderhoud (Maintenance formule) met een door de klant aangekocht geurtoestel (diffuser).

10.1. De onderhoudsovereenkomst wordt standaard afgesloten voor een vaste periode van minimum 2 jaar. Na die periode kan de klant de overeenkomst op elk ogenblik opzeggen via kennisgeving per mail mits een opzegtermijn van 3 maanden ingaande de 1e van de maand volgend op de kennisgeving.

Scents is gerechtigd om de overeenkomst na 2 jaar te beëindigen mits een opzeg van 6 maanden voor het einde van het verstrijken van de periode. Scents is evenzeer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te beëindigen in geval van niet betaling van een factuur.

10.2. Het maandelijks vaste bedrag omvat de installatie, programmatie en onderhoudsbeurten van het aangekochte geurtoestel en is exclusief de kost van het geurverbruik. Het geurverbruik, zoals nagevuld per onderhoudsbezoek door Scents, wordt apart doorgerekend op de kwartaalfactuur. Het tarief van het geurverbruik is conform de verkoopprijs van de geurflessen die Scents op dat moment hanteert.

Scents garandeert de goede werking van het geurtoestel en het aanwezig zijn van voldoende geurflessen of vulling daarvan in functie van het geprogrammeerde verbruik. Scents garandeert de vervanging van een defect toestel binnen de 3 werkdagen na melding van defect.

Facturatie gebeurt per kwartaal, telkens op het einde van het kwartaal.

De klant staat gedurende de volledige duur van de overeenkomst tussen partijen in voor de beveiliging en het behoud van het door ons ter beschikking gestelde materiaal.

Huidige algemene voorwaarden blijven voor het overige onverkort van toepassing.

 

 1. Contractueel pandrecht.

De klant erkent dat onze schuldvorderingen voortvloeiend uit de contractuele relatie met de klant integraal worden gewaarborgd door een algemeen pand op al diens bestaande en toekomstige

schuldvorderingen ten aanzien van derden en dit ongeacht de aard ervan. 

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht.

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  Partijen zijn uitdrukkelijk akkoord de bepalingen van het Weens Koopverdrag tussen hen uit te sluiten.

Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

 

Retour- en reparatiebeleid

Wanneer meld ik een retour?

 • Bij een verkeerde levering
 • Bij een defect van het product
 • Voor het terugbezorgen van een gehuurd product

Wanneer kan ik een reparatie laten uitvoeren?

 • Wanneer jouw geurtoestel geen geur meer verspreidt
 • Wanneer jouw toestel meer geluid maakt dan normaal
 • Bij lekkage van de geurfles in het toestel
 • Wanneer we het probleem niet telefonisch kunnen verhelpen

Hoe meld ik een retour of een reparatie aan?

Je dient je retour/reparatie op voorhand aan te geven per mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op via +32 3 233 66 16.

Je kan binnen de 14 dagen nadat je het product ontvangen hebt, je retour aanmelden. Hierna krijg je nog eens 21 dagen de tijd om je product gratis terug te sturen. In overleg met Scents kan u opteren van een van deze drie opties:

 • Je product gratis omruilen voor een ander product, dit met dezelfde verkoopwaarde
 • Je product gratis retourneren en je geld terug laten storten
 • Je product laten repareren

Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen is het belangrijk om je product in de originele staat en onbeschadigd terug te sturen.

Repareren jullie mijn product thuis of moet ik het opsturen? Wat zijn de reparatievoorwaarden?

Opsturen via Bpost:
Je kan je toestel steeds opsturen via Bpost, wij bezorgen jou hiervoor een retourlabel per mail. Wij voorzien een vlotte reparatie zodat u snel weer kan genieten van uw geurbeleving.

Mogen we jou vragen om het toestel binnen de 21 dagen, na vaststelling van de schade op te sturen. Zo blijft de transportkost incl. de reparatiekost ongewijzigd.

Bij een latere ontvangst dienen wij helaas 10,00€ planningskost extra aan te rekenen.

Valt het toestel nog binnen de 2 jaar garantie op fabricagefouten, dan is de herstelling volledig gratis. Wanneer het buiten garantie valt, bedraagt de standaard reparatiekost (innerlijke mechanische & electronische herstelling) 90,00€ excl.BTW (of 45,00€ voor Scenti, Sensi & AS250 toestellen). Hiervoor heb je dan opnieuw een zo goed als nieuw toestel.

Toch liever een reparatie ter plaatse?
Voor een meerkost van 60,00€ excl. BTW komen onze techniekers ter plaatse de reparatie uitvoeren, wij maken hiervoor steeds een afspraak. Opgelet; niet elk defect kan ter plaatste gerepareerd worden.

Waarop let ik bij het terugsturen van mijn toestel?

Om het toestel in correcte staat te kunnen ontvangen, vragen we je de volgende stappen zorgvuldig te volgen:

 • Neem een foto van het toestel alvorens het terug te sturen. Bewaar deze foto of stuur ‘m alvast door per mail.
  Bij gebrek aan foto gaat Scents ervan uit dat de uiterlijke kenmerken van het toestel bij het inpakken door de klant & het uitpakken door Scents dezelfde zijn.
 • Haal het geurflesje uit het toestel, dit om schade & lekkage tijdens transport te voorkomen.
 • Pak het toestel goed en veilig in (bv met krantenpapier, opvulmateriaal of dergelijke. Het toestel mag geen speling hebben in de doos)
 • Kleef het retourlabel op de doos (door Scents gemaild).
 • Kleef voor de zekerheid ook de sticker ‘Fragile’op de doos.
 • Breng het pakket binnen bij een Bpost-punt
  Je ontvangt vervolgens een track & trace link via Bpost.
 • Bewaar je verzendbewijs goed tot je retourzending door ons is verwerkt.
  !!! zie laatste pagina voor de officiële richtlijnen van Bpost !!!

Hoe lang duurt een reparatie?

Wij streven ernaar om jouw toestel binnen de 7 dagen te repareren.

Wanneer we dit opnieuw naar jou opsturen ontvang je een track & trace link per mail via Bpost.

Mag ik een product thuis uitproberen?

Ja, je mag je product uitproberen zoals je in de winkel ook zou doen.
Bevalt het product je niet? Dan kun je deze retourneren binnen de 14 dagen. Het is dan wel belangrijk om je product in de originele staat en verpakking terug te sturen. Zo kunnen we er nog iemand anders blij mee maken.

Hoe snel word ik terugbetaald na het retourneren?

Zodra we je retourzending verwerkt hebben, betalen we je binnen 14 werkdagen terug.

Wat als ik een verkeerd product heb ontvangen?

Oei, dat is niet de bedoeling. Meld dit via mail [email protected] en we zorgen ervoor dat je snel de juiste producten geleverd krijgt.

 

Waarom krijg ik minder geld terug voor mijn geretourneerde product?

Dan is je product waarschijnlijk niet in de originele staat teruggestuurd. In dat geval bepalen we aan de hand van de staat van het toestel wat de waardevermindering is.

Het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt wordt bepaald door:

 • De waardevermindering van het product. Deze is gebaseerd op drie factoren:
 • Beschadiging van het product
 • Beschadiging van de verpakking
 • Compleetheid van het product

Repareren jullie mijn product of krijg ik een nieuw?

Als je product niet door eigen toedoen en binnen 30 dagen na aankoop stuk gaat, krijg je gewoon een nieuw. Gaat je product daarna kapot? Dan repareren we je product. Je hebt steeds 2 jaar garantie op vaste onderdelen van de aangekochte geurtoestellen.

Welke garantie heb ik op geurtoestellen?

Je krijgt op alle geurtoestellen standaard 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Is mijn reparatie gratis?

 • Gratis reparatie bij fabricagefout:
  Als je product binnen de garantieperiode van 2 jaar door een fabricagefout kapot gaat, is de reparatie gratis.
 • Betalende reparatie bij:
  • Gebruikersschade:
   Wanneer het defect door eigen schuld komt, heet dit gebruikersschade. Dit valt niet onder de fabrieksgarantie.
  • Wanneer je toestel buiten de garantieperiode van 2 jaar valt.

Wanneer heeft mijn product gebruikersschade?

Als je product niet meer goed werkt door foutief gebruik. Een reparateur zal je toestel onderzoeken om vast te stellen hoe het defect is ontstaan en of de reparatie onder de fabrieksgarantie valt. Als je gebruikersschade wilt laten repareren, zullen wij de reparatiekost aanrekenen.

Voorbeelden van foutief gebruik:

 • Vloeibare stoffen over het toestel morsen
 • Toestel omstoten of laten vallen
 • Geurfles verkeerdelijk in het toestel gedraaid
 • Het toestel incl. geurfles plat leggen en zo transporteren. Het toestel dient steeds staand vervoerd te worden, excl. de geurfles. Zo voorkom je lekkage.

Levering:

U ontvangt een track & trace link van Bpost, het is de verantwoordelijkheid van de klant om de ontvangst van het pakket goed op te volgen. Indien u het pakketje niet of beschadigd ontvangen heeft, stuur ons dan een mail binnen de 3 dagen. Bij latere meldingen kunnen wij geen verantwoordelijkheid meer nemen omdat de geldige termijn van klachtenbehandeling bij Bpost verlopen is.

 

 

 

Richtlijnen Bpost: je pakketje veilig en wel inpakken

Volg zeker deze richtlijnen, opgesteld door Bpost, om jouw pakketje in goede staat tot bij Scents te krijgen